OKUSABIRA N’OKUTUKUZA

Mwenna abali ku mukutu guno, mbanirizza nnyo nnyini ddala. Abaweereza nze Stephen Nsubuga. Nsabira abantu, ebintu, ebisolo n’ebirala bingi okukyusa embeera ey’obulwadde, obutakulaakulana n’okuyamba okukyusa embeera ey’amanyi amabi yonna.

OBULWADDE: Bw’oba oli mu mbeera ey’obulwadde nkukuutira ofune okujjanjabibwa mu mwoyo nga okozesa “session – AURA” oba “session – RAAH”.

Session -AURA” y’esinga okubeera eyamanyi mukuyamba okufuula ekitangaala amanyi g’enzikiza oba amanyi amabi agaleeta obulwadde. Egendera ddala mu mwoyo gwo, n’ekebera obulamu bw’oyise mu bwonna okuzuula ddi era wa amanyi amabi gye gaava n’ekyagaleeta era n’egafuula amalungi oba n’egaggira wo ddala ne galema kuddamu kukutawanya. Ekukebera omubiri gwonna okuzuula amanyi ago wegali era n’egagyawo.

Mu “session -RAAH” tewali kukebera kungi. Omusabi akuwa engeri y’okwetegeka mu. Era ku lunaku lwakusabira akuwa engeri gyakwagala mu awo n’akusabira mu kasirise nga akusindika mu ekitangaala kifuule ekitangaala amanyi gonna ag’enzikiza oba kigagye wo.

Motorcycle Cleansing”: Buli pikipiki yonna eyita mu mikono mingi okutuuka lw’etuuka ku muguzi asemba yo. Buli agikwata ko okugipanga, okugikola, okugisaabaza, okugitikka, n’okugitunda alina amanyi g’agireka ko. Agamu ku manyi ago malungi kyokka nga ate amala mabi. Oluba okugula pikipiki, nga tonnaba kutandika kugivuga, kibeera kirungi nnyo n’efuna okutukuzibwa n’okuweebwa omukisa. Giteeke ko omukisa n’obukuumi nga tonnaba kutandika kugikozesa. Bw’oba watandika dda okugikozesa nga tesabiddwa, nkukubiriza oyanguwe okugireeta esabirwe, okugitukuza era n’okugiteeka ko obukuumi obw’omwoyo.

Vehicle Cleansing”: Buli mmotoka yonna eyita mu mikono mingi okutuuka lw’etuuka ku muguzi asemba yo. Buli agikwata ko okugipanga, okugikola, okugisaabaza, okugitika, n’okugitunda alina amanyi g’agireka ko. Agamu ku manyi ago malungi kyokka nga ate amala mabi. Oluba okugula emmotoka, nga tonnaba kutandika kugivuga, kibeera kirungi nnyo n’efuna okutukuzibwa n’okuweebwa omukisa n’obukuumi obw’omwoyo. Giteeke ko omukisa n’obukuumi nga tonnaba kutandika kugikozesa. Bw’oba watandika dda okugikozesa nga tesabiddwa, nkukubiriza oyanguwe okugireeta esabirwe okugitukuza era n’okugiteeka ko obukuumi obw’omwoyo.

House Cleansing”: Ennyumba yonna ey’obwannannyini oba ey’okupangisa eyita mu mikono mingi okutuuka okusulibwa mu. Abamu bagireka mu amanyi amalungi wabula ate abalala ne bagireka mu amanyi amabi. Nga tonnaba kutandika ku kozesa nnyumba yonna, okugisula mu, ogisuza mu abantu oba okugikolera mu eby’enfuna, kibeera kirungi nnyo etukuzibwe era etekebwe ko obukuumi obw’amanyi ag’omwoyo.

Home Cleansing” & “House and Home Cleansing”: Amaka gonna nga tonnaba kugayingira, kibeera kirungi nnyo negatukuzibwa era ne gateebwa ko obukuumi obw’omwoyo. Era kino kirungi nnyo okukolebwa ne buli lw’owulira nga amaka gazze mu amanyi amabi nga obutakkanya obutaggwa, obulwadde, okufiirwa abantu oba ebisolo, n’embera endala yonna ey’amanyi amabi.

Bwoba wetaaze okuyambibwa mu ngeri emu ku zino waggulu, mpandikira nga ojjuza mu “foomu” eri mu “contact us”. Naye okwanguya byonna, genda bugenzi ku “services” ogule ky’oyagala olonde n’obudde.

Ensasula: Okusobola okusasulira “services” z’oku mukutu guno, alina kukozesa “paypal”. Bw’oba tolina ‘akawunti’ ku “paypal” nyiga WANO okugenda ku mukutu gwa “paypal” okuggula wo ‘akawunti’. Okumanya ebisinga wo ku “paypal” nyiga WANO.